Anasayfa'ya Dön

Kullanım Şartları ve Hizmet Politikası

 1. Tanımlar

İşbu Anlaşma ve eklerinde yer alan aşağıdaki terimler, her bir terim için aşağıda açıklanan anlamı ifade edecektir.

 

Bayi

BP ile imzaladığı “Bayilik Anlaşması” çerçevesinde BP tescilli marka ve logosu altında, “akaryakıt satış ve servis aracılığı” faaliyetinde bulunan lisans sahibi gerçek veya tüzel kişidir.

Müşteri

Yukarıda bilgileri bulunan gerçek veya tüzel kişidir.

Taşıtmatik

BP istasyonları “Otomasyon Sistemi” içerisinde yer alan ve bir kimlik ünitesi takılan taşıta, BP akaryakıt satış ve servis istasyonlarından akaryakıt tedarikini temin eden ve ürün ikmali esnasında alım ve satıma ait bilgileri elektronik ortamda BP’ye ve müşteriye gönderen elektronik yönetim sistemidir.

Araç Kimlik Ünitesi (AKÜ)

Aracın plaka, yakıt tipi, bağlı olduğu filo kodu gibi bilgileri içeren ve Taşıtmatik sisteminin mevcut olduğu BP istasyonlarından otomatik olarak akaryakıt alımına olanak sağlayan; kilometre okuyucu (araç kiti şeklinde) ve kilometre bilgisi içermeyen (anahtarlık, kart, vs.) şekilde tasarlanabilen elektronik bir cihazdır. (Kısaca AKÜ olarak anılacaktır.)

 

 1. Anlaşmanın Konusu

İşbu Anlaşma hükümleri dâhilinde MÜŞTERİ, BAYİ tarafından BP Taşıtmatik Sistemi’ne dâhil edilecek ve BP istasyonlarından nakit veya kart ile ödeme yapmaksızın akaryakıt temin edebilecektir. Buna ek olarak MÜŞTERİ ’ye fatura edilecek akaryakıt bedelinde alım yapılan şehirdeki KDV dahil pompa satış fiyatı üzerinden sözleşmenin üst tarafında belirtilen iskonto yapılacaktır. Bununla birlikte MÜŞTERİ, BAYİ ya da BP tarafından beklenmeyen ekonomik olumsuzluklar ve ya yetkili makamlar tarafından yürürlüğe konulacak düzenlemeler ya da kararlar ya da uyulması zorunlu başkaca sektörel uygulama değişiklikleri, vergi oranlarında yapılacak değişiklikler, döviz kuru veya faizlerde oluşacak değişimler sonucu kar marjında oluşacak değişiklikler nedeni ile satış ve bu Sözleşmede belirtilen iskonto oranında tek taraflı değişiklik yapılabileceğini, iskonto oranının tek taraflı olarak azaltılabileceğini anlamış ve kabul etmiştir; bu yönde yapılacak tek taraflı iskonto oranı değişiklikleri hiçbir zaman sözleşmenin sonlandırılmasına gerekçe teşkil etmeyecektir.

 

 1. Anlaşmanın Süresi

İşbu Anlaşmanın süresi yukarıda belirtilmiştir. Taraflardan biri işbu sözleşmenin sona erme tarihinden 30 gün önce diğer tarafa feshi ihbarda bulunmadığı takdirde, sözleşme aynı hüküm ve şartlarla birer yıl süre ile uzatılmış olacaktır. BAYİ ile BP arasında imzalanan Bayilik Anlaşması ve Taşıtmatik Anlaşması’nın herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, işbu sözleşme de kendiliğinden sona erecektir.

 

 1. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
  1. MÜŞTERİ, Taşıtmatik sistemine dâhil olmasını talep ettiği araçlara (Bundan sonra “ARAÇ” olarak anılacaktır) ilişkin bilgileri Sözleşme ekindeki “Filo Bilgi Formunu” doğru ve eksiksiz olarak doldurarak BAYİ’ye iletecektir. Formdaki herhangi bir yanlış veya eksik bilginin neden olacağı tüm zarar ve masraflardan MÜŞTERİ sorumludur.
  2. MÜŞTERİ’nin verdiği bilgiler doğrultusunda AKÜ’ler programlanacaktır. MÜŞTERİ, BAYİ ile mutabık kalınan tarihte ve yerde ARAÇLAR’ını montaj için hazır bulunduracak ve yetkili Montaj servislerinde araçlara ücretsiz montaj yapılacaktır.
  3. MÜŞTERİ, Taşıtmatik sisteminden sorumlu olacak bir yetkili tayin ederek, bu yetkiliyi BAYİ ’ye bildirecektir.
  4. Montaj tamamlandıktan sonra araç MÜŞTERİ yetkilisi tarafından kontrol edilerek teslim alınacak ve “Taşıt Montaj Formu” imzalanacaktır. Montaj bitiminden sonra araç, en yakın TAŞITMATİK sistemi bulunan BP istasyonuna götürülerek, sistem test edilecek ve çıkan dolum bilgi fişi Servis yetkilisine verilecektir. İşbu maddede yazılı koşullara uymadığı takdirde; aracın teslim alınmasından sonra ortaya çıkacak sorunlar nedeniyle doğan tüm zarar ve masraflardan sorumlu olduğunu MÜŞTERİ kabul eder.
  5. MÜŞTERİ, işbu Sözleşmeye dahil olan araçlara BP Taşıtmatik çıkartması yapıştıracak ve ARAÇ üzerinde bulunmasını temin edecektir.
  6. MÜŞTERİ, TAŞITMATİK’e dahil olan taşıtlardan herhangi birinin satılması, çalınması, kaybolması veya kazaya uğraması, AKÜ bulunan bir aracın sistemden çıkması gibi hallerin vuku bulması halinde, buna ilişkin bildirimi derhal BAYİ ’ye İptal Formu (Ek.2) ile yapacaktır. İptal Formu ile yapılacak bildirimler olayın vuku bulduğu gün derhal hafta içi 08:00-16:30 arasında yapılacaktır. Bahsi geçen olayın hafta içinde bahsi geçen saatler dışında veya haftasonu olması halinde; bunu takip eden iş günü yukarıda yazılı saatlerde yapılacaktır. Bildirim anına kadar gerçekleşen ürün bedellerinden ve her türlü zarardan MÜŞTERİ sorumludur.
  7. ARAÇ ’lara monte edilen AKÜ’ler, MÜŞTERİ’ye BAYİ tarafından ariyeten teslim edilmiştir. Bu ahvalde MÜŞTERİ, işbu Anlaşma sona erdiğinde ve/veya AKÜ bulunan bir aracın satılması/sistemden çıkması, vs. hallerinde, araçlara monte edilen bu taşıt kimlik ünitelerini, BAYİ’ye hasarsız ve kullanılmaya hazır olarak teslim etmekle mükelleftir. Aksi halde, BAYİ’ye teslim edilemeyen her ünite başına 300,00 TL + KDV tutarında AKÜ bedeli ile söz konusu araçta bulunan taşıtmatik ünitesi ile mübayaa edilen akaryakıt ürünlerinin bedelini ödemeyi kabul ve taahhüt eder. İşbu madde Sözleşme her ne şekilde sona ererse ersin, iade ya da iade edilmeyen AKÜ bedeli ödeninceye kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.
  8. MÜŞTERİ taşıtının veya taşıtta bulunan taşıt kimlik ünitesinin çalınması, kaybolması, zarara uğraması veya başka herhangi bir nedenle zayi olması halinde; bu nedenle doğan her türlü zarar ve ziyan ile mezkur araçtan alınmış olan tüm akaryakıt bedelleri ile yukarıda yazılı AKÜ bedelini BAYİ ’ye ödemekle mükelleftir.
  9. AKÜ, garanti kapsamında olup, kullanıcı hatasından kaynaklanmayan arızalarda, gerekli servis hizmeti BAYİ tarafından karşılanacaktır. Kullanıcı hatasından kaynaklanan arıza olması halinde; MÜŞTERİ her taşıtmatik ünitesi için 300,00 TL + KDV tutarındaki servis ücretini ödemeyi kabul etmiştir.
  10. MÜŞTERİ, AKÜ ve sistemde meydana gelebilecek arızaları en geç 3 gün içerisinde BAYİ’ye bildirecek ve sözkonusu aracın servise gönderilmesini temin ederek, sistem değiştirilecektir. Sistemin kullanımdan kaynaklanan bir nedenle bozulması veya kırılması halinde, tüm bakım-onarım ve yeni sistem bedeli MÜŞTERİ tarafından ödenecektir.
  11. MÜŞTERİ, AKÜ’lerde herhangi bir nedenle arıza olması ve/veya söküm yapılması gereken hallerde BAYİ tarafından bildirilen Servislerin yetkili olduğunu ve anılan servisler haricinde hizmet almayacağını kabulle, aksi halde meydana gelebilecek her türlü zarardan ve AKÜ başına yukarıda yazılı bedeli ödemekle sorumlu olduğunu kabul eder.
  12. MÜŞTERİ personeli istasyonda dolum yapıldıktan sonra pompadan otomatik olarak çıkan akaryakıt dolum fişinin orjinal nüshasını istasyon görevlisine verecek, diğer nüshası ise kendisinde kalacaktır. MÜŞTERİ, akaryakıt dolum fişlerinin akaryakıt alımına delil teşkil ettiğini kabul eder.

 

 1. Ödeme ve Teminat
  1. MÜŞTERİ’lerin, BP istasyonlarından akaryakıt alımlarını gösterir tüketim raporları, her ayın 2, 12, 22 nci günlerine kadar Müşteri’ye elektronik posta veya SMS veya otomatik faksla gönderilecektir. Raporlar, ulaşmadığı takdirde MÜŞTERİ, Taşıtmatik Müşteri Hizmetleri Hattı’nı arayarak ödeme miktarını öğrenecektir.
  2. BAYİ, MÜŞTERİ’lerin BP istasyonlarından gerçekleştirdiği akaryakıt alımlarını MÜŞTERİ’ye ayda 3 kez olmak üzere, 10’ar günlük dönemlerde her ayın 10, 20, 30 unda faturalandıracaktır. Müşteri son takip eden ayın 5’inde ödeme yapar.
  3. MÜŞTERİ, BAYİ tarafından çıkarılan fatura bedellerini ödemek üzere, mutabık kalınan Bankalardan biriyle “Doğrudan Borçlandırma Anlaşması” yaparak, Bankanın kendisini kredilendirmesiyle bu bedellerin BAYİ ’ye ödenmesini temin edeceklerdir. Bu durumda uygun bir yetki belgesini vermeyi ve BAYİ’nin tüm alacaklarının banka hesabından tahsil edilmesini kabul etmistir. MÜŞTERİ, yetki belgesini iptal etmek istemesi halinde, iptalden en az 60 gün önce BAYİ ’ye bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Tahsilât tarihlerinde kredili hesabında yeterli miktarı bulundurmaz ise, tahsilat kredinin kullanılması suretiyle yapılacaktır. Doğrudan borçlandırma hesabından yapılacak ödemelerde son günü Cumartesi, pazar veya resmi tatil günlerine gelen ödemeler bahsi geçen günleri takip eden ilk iş günü yapılacaktır.
  4. MÜŞTERİ bakımından DBS sistemin uygulanmasına olanak bulunmaz ve bu durum BAYİ tarafından kabul edilirse, MÜŞTERİ teminat olarak içeriği ve miktarı BAYİ tarafından bildirilecek, süresiz, kesin, gayrikabili rücu, kayıtsız şartsız, ilk talep halinde ödenecek şekilde düzenlenmiş bir kesin teminat mektubunu BAYİ’ye teslim edecektir. MÜŞTERİ teminat mektubu yerine aynı miktarda nakit teminat da verebilecektir; bu halde nakit teminat bedeli MÜŞTERİ tarafından doğrudan havale yöntemi ile tevdi edilebileceği gibi MÜŞTERİ aynı bedelin işbu Sözleşme kapsamındaki ödeme yükümlülüğünü yerine getirmek amacı ile ödeme yetkisi tanıyacağı kredi kartından BAYİ tarafından doğrudan çekilmesini de kabul etmiştir. MÜŞTERİ tarafından öngörülen vadede ödeme yapılmaması ya da bu Sözleşme ile üstlenilmiş bulunan yükümlülüklere aykırılık halinde BAYİ, herhangi bir ihtar ya da bildirime gerek kalmaksızın teminat bedelinden alacağını tahsil edebilecektir.
  5. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme kapsamında BAYİ’ ye yapacağı ödemeleri banka havalesi ile gerçekleştirecektir; bununla birlikte MÜŞTERİ fatura bedellerinin kişisel kredi kartı ile ödenmesini de tercih edebilir. Bu durumda MÜŞTERİ, ilgili kredi kartına dair bilgileri BAYİ ’nin bu amaçla yayınladığı internet portalına kaydedecektir; BAYİ ödeme için uygun bir “mail order” evrakını imzalayacak ve kimlik ve kart resmi ile birlikte evrak aslını BAYİ ’ye iletecektir.
  6. MÜŞTERİ, her fatura dönemi sonunda detaylı akaryakıt tüketim raporlarının BAYİ tarafından elektronik posta ile ya da bilgisayar vasıtası ile otomatik faksla gönderileceğini; bu nedenle gönderilen orjinal faturaların teslimini beklemeden, yukarıda yazılı olduğu üzere muttali olduğu Taşıtmatik alım bedellerini süresinde BAYİ ’ye ödemeyi taahhüt eder.
  7. MÜŞTERİ, faturaları belirtilen süre içinde ödemediği takdirde, akaryakıt kullanım bedellerini, ödeme tarihine kadar geçecek süre için Akbank TAŞ, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ve Türkiye İş Bankası A.Ş. ‘nden birinin kısa vadeli ticari krediler için uygulamakta oldukları en yüksek kredi faizi oranı üzerinden hesaplanacak kredi faizi ile birlikte BAYİ’ye ödemeyi ve bu durumda BAYİ’nin Taşıtmatik sisteminden akaryakıt alımını durdurmak yetkisini haiz olduğunu kabul eder.
  8. İşbu Sözleşmenin imzalanması ve uygulanmasından doğacak her türlü vergi, resim ve harçlar MÜŞTERİ tarafından ödenecektir.

 

 1. Devir Hakkı

BAYİ, işbu Anlaşmayı bütün hukuk ve vecibeleri ile birlikte kendi sermaye iştiraki olan kuruluş, firma ve şirketler ile ortak girişim (joint venture) veya sair şekilde ortaklık tesis edeceği firma veya ortaklıklar ile BP’ye devretmek hakkını haizdir. MÜŞTERİ, işbu Anlaşmadan doğan hak ve yükümlülüklerini BAYİ’nin yazılı izni olmaksızın devir, temlik ve ciro edemez.

 

 1. Anlaşma Hükümlerinin İhlali ve Fesih
  1. MÜŞTERİ ’nin işbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi, yakıt almamaya ya da başka bir kaynaktan yakıt almaya başlaması ve benzeri davranışları ya da başka bir şekilde ya da nedenle süresinden önce sonlandırması hallerinde BAYİ herhangi bir ihtar ya da süre vermeye gerek olmaksızın Sözleşmeyi derhal sonlandırabilir ya da Sözleşmeye devam etmeye ancak iskontonun sonlandırılmasına ve/veya cezai şart tahsiline karar verebilir. Sözleşmenin bu şekilde süresinden önce sona ermesi halinde MÜŞTERİ, sözleşme süresince sisteme dahil olmuş en yüksek araç sayısı baz alınmak kaydı ile AKÜ başına 300,00 TL + KDV tutarında cezai şart olarak BAYİ ’ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Anlaşma her ne şekilde sona ermiş olursa olsun MÜŞTERİ, ariyeten verilmiş AKÜ’ leri en geç 15 gün içinde BAYİ ’ye iade etmekle mükelleftir; süresinde iade edilmeyen AKÜ’ lerle ilgili Sözleşme hükmü, sözleşme sona erse dahi yürürlükte kalmaya devam edecektir.
  2. BAYİ ’nin Sözleşmeyi sonlandırmayarak devam etmeye karar vermesi halinde MÜŞTERİ ’ye Sözleşme kapsamında tanınan faydaların sonlandırılmasına ve iskonto oranının düşürülmesine karar verilebileceği gibi MÜŞTERİ bir kereliğine olmak üzere yukarıda tarif edilen cezai şart bedelini BAYİ ’ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
  3. Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren başlayacak 6 aylık dönemlerde MÜŞTERİ ’nin yakıt tüketimi ve sisteme dahil edeceği araç sayısı “performans”ı kayıt edilecektir; ilk dönem sonundan itibaren herhangi bir altı aylık dönem içindeki bir zamanda MÜŞTERİ ’nin araç sayısı ya da akaryakıt tüketiminde bir önceki altı aylık ortalamasının %20’sinin altına düşmesi halinde, düşmenin yaşandığı ay itibari ile ya da dönem sonunda BAYİ, işbu anlaşmayı sona erdirebilir ve bu şekilde sona erme halinde her bir AKÜ başına yukarıdaki paragrafta belirtilen cezai şartı talep edebilir. BAYİ ’nin Anlaşmayı sona erdirmeyerek cezai şart alarak devam etmeyi tercih etmesi halinde BAYİ, bu anlaşma kapsamında MÜŞTERİ ’ye sağladığı ticari imkanları (iskonto, vade vs) herhangi bir ihtar ya da işleme gerek kalmaksızın sona erdirecek ve/veya sözleşme süresince sisteme dahil olmuş en yüksek araç sayısı baz alınmak kaydı ile AKÜ başına 300,00 TL + KDV tutarı cezai şart olarak tahsil edebilecektir.
  4. BAYİ ’nin işbu Sözleşme ile ilgili hükümleri veya haklarını bir veya birkaç kere kullanmaması, bunlardan feragat ettiği anlamına gelmez ve MÜŞTERİ ’ye kazanılmış hak iddiasında bulunmak hakkını vermez.

 

 1. Gizlilik

Taraflar, işbu Sözleşme ve/veya yapacakları her türlü ticari işlemler ve/veya aralarındaki ticari ilişki nedeniyle yapılan görüşmeler ile yazışmalarda birbirleri hakkında öğrendikleri tüm bilgileri gizli tutacaklarını, diğer tarafın yazılı onayını almadan bu bilgileri doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü kişilere veya kamuoyuna açıklamayıp, ifşa etmeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler.

 

 1. İhtilafların Halli

İşbu Sözleşmenin yorumu ve uygulamasından doğan ihtilafların çözümünde Denizli Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİLGİLENDİRME METNİ

 

 

BP Bayisi olarak faaliyet yürütmekte olan Halil Pekdemir Çiftliği Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ticaret Sanayi Limited Şirketi (“Bayi” olarak anılacaktır) ile akdetmiş olduğumuz “Taşıtmatik Anlaşması”, Şirketimiz araçlarının BP akaryakıt istasyonlarından araçlara takılan otomatik bir taşıt tanıma cihazı vasıtası ile hızlı ve güvenli biçimde yakıt almasını ve yakıt ücretinin ödenmesi konusunda Bayi ile Şirketimiz arasında bir cari hesap ilişkisi kurulmasını konu etmektedir.

 

BAYİ, şirket araçlarımızın akaryakıtlarını Sözleşme süresince BP istasyonlarından almamız karşılığında;

 

 1. Araçlarımıza taşıt tanıma amaçlı elektronik ünitelerin monte edecek;
 2. Akaryakıt piyasa fiyatında belli bir yüzde oranında veya Litre başına TL indirim uygulayacak;
 3. Akaryakıt bedellerinin cari ilişki içinde aylık fatura bedelleri ile ödenmesini sağlayacaktır.

 

Sözleşme kapsamında Şirketimiz ve şirketimiz temsilcilerinin BAYİ nezdinde saklanmasını, aramızdaki sözleşme sona erdikten sonra da bu bilgilerin anonimleştirilerek saklanmaya devam olunmasını, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kabul ettiğimizi beyan ederiz.

 

Bayi, Sözleşme kapsamında vermiş olduğumuz taahhüdün yerine getirilmesini temin maksadı ile Sözleşmede bir kısım aleyhimize cezai şart koşulu öngörmüştür. Buna göre;

 

 1. 1. Sayfada belirttiğimiz aylık ortalama akaryakıt alım tutarımızı yerine getirmediğimiz takdirde aldığımız indirim oranının aşağı yönde revize edilmesini kabul edeceğimizi;

 

 1. Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesini takiben azami 15 gün içinde her bir aracımızdaki araç tanıma ünitesini iade etmememiz halinde ünite başına 300,00 TL + KDV tutarında cezai şart bedelini ödeyeceğimizi;

 

 1. Sözleşmeyi süresinden önce sonlandırmamız ya da sona ermesine neden olmamız halinde sözleşmeye dahil olmuş her bir araç başına 300,00 TL + KDV cezai şart ödeyeceğimizi;

 

 1. Sözleşme kapsamında yakıt alımı ya da araç sayısı performansımızda %20’yi aşan bir azalma olduğu takdirde Bayi’nin Sözleşmeyi derhal sonlandırma ya da devam ettirme şeklinde seçimlik hakkı olduğunu, derhal sonlandırma halinde sözleşmeye dahil olmuş her bir araç başına 300,00 TL + KDV cezai şart ödeyeceğimizi; sözleşmeye devam etmeyi tercih etmesi halinde Sözleşme kapsamındaki avantajlardan yararlanmamıza son verileceğini ve/veya yukarıdaki cezai şartı ödeyeceğimizi kabul, beyan ve taahhüt etmiş bulunuyoruz.